Любка Петрова

Съдия, Заместник председател на Административен съд София град

  Съдия Любка Петрова е завършила СУ „Св. Климент Охридски”,
  специалност Право и специализация „Правораздаване”, както и СУ
  „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения,
  магистърска програма Право на Европейския съюз.

  Професионалният път на съдия Петрова включва:
  1999 – 2000 Експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма
  2000 – 2001 Съдебен кандидат към СГС
  2000 – 2002 Главен експерт, юрисконсулт в Министерство на икономиката
  2002 – 2007 Адвокат в САК
  2007 – 2012 Съдия в Административен съд София-град
  от 12.07.2012 г. Заместник председател на Административен съд София-град и ръководител на ІІ
  отделение на АССГ /разглеждана материя – ЗУТ, ЗКИР, ЗМГО, ЗОДОВ, ЗДС, ЗОбС, ЗЗДискр.,
  ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗВОбр., ЗМВР, ЗДСл., ЗДАНС и др. над 40 законови и подзаконови нормативни
  актове/